Page 1 - Rosenholmeren._2012_11 nov
P. 1
Rosenholmeren

Informationsavis
for pensionister og
efterlønsmodtagere
udkommer ire gange
årligt

Næste nummer
udkommer medio
februar 2012
Artikler og læsestof,
der ønskes optaget,
aleveres til redaktions-
udvalget senest
10. januar 2013


25. årgang - Nr. 99 - November 2012 Oplag: 2.500


begyndelsen af 60’erne var der en meget stor læ-
rermangel, og lærerboligerne skulle være med til at
tiltrække kvaliiceret arbejdskraft.


Efter at have ansat Frank Pedersen som skolein-
spektør, Kristoffer Larsen som viceskoleinspektør,
11 lærere og ti lærerinder, én pedel og otte rengø-
ringsassistenter kunne man den 14. august 1962
tage den nye skole i brug. 445 elever var indskrevet
til undervisning, men kun 366 mødte ind.
Grunden til det var, at man havde bibeholdt tre
af de gamle skoler i Lime, Hvilsager og Søby, hvor
eleverne til første og anden skole gik, inden de i
tredje skoleår blev lyttet til Ådalsskolen. Disse tre
forskoler blev nedlagt i 1970.

Skolen i 60’erne
Som før nævnt var jeg ikke på skolen før 1972, men
efter det, jeg har hørt fra såvel lærere som gamle
elever, så var Frank Pedersen som skoleinspektør
en respekteret og visionær mand. Han udstrålede
også en stor autoritet såvel overfor personalet som
overfor eleverne. Han holdt et vågent øje med
eventuelle ”ballademagere”, og kom man for sent
i skole, tog han en samtale med eleven og så skete
det vist ikke igen.

Fortsættes side 3
Ådalsskolen – 1962-2012Fra privatpraktiserende lærer til ringen blev Skørring, da Lime jo var (og er) større Julemarked
samarbejdende lærer end Skørring. Uddeleren fra brugsen i Lime, Chr. på Rosengården
- fra spritduplikator til I-pad Korsgaard, som var formand for forbundsskolesty- Fredag den 30. november 2012

relsen, der skulle varetage det overordnede ansvar
for byggeriet, mistede kunder i brugsen på bag- kl. 13.00–16.00
Jeg er blevet bedt om at skrive om Ådalsskolen i grund af beslutningen, og der var kold luft imel-
forbindelse med skolens 50 års jubilæum, og det lem lere i adskillige år. Også på græsset udspillede Der vil være boder med:
gør jeg gerne. Jeg vil beskrive skolen og den udvik- der sig drabelige slag, når Skørring Idrætsforening • Dekorationer og
ling, der er sket i de 50 år, som skolen har bestået, skulle møde Lime Idrætsforening. Det var en kamp kirkegårdspynt
ud fra de erfaringer og observationer, jeg har gjort mod ”arvefjenden”. Det går heldigvis mere stille • Tombola
mig. Dog vil de første ti år ikke være førstehånds- for sig i dag, da der kun er èn idrætsforening i
• Bogsalg
udtryk, da jeg først kom til skolen i 1972. Ådalsområdet, IFÅ.
Ser man geograisk på det i forhold til de tre • Julestjerner
En ny skole ser dagens lys sogne, er Skørring den mest centrale placering, og • Hjemmebag
I 1958 så en ny skolelov dagens lys. Det var loven det er nok derfor, at denne placering blev valgt, da • Amerikansk lotteri
om centralskoler, der skulle give børn på land og i der jo også skulle oprettes busruter med kørsel til • Gløgg og æbleskiver
by lige muligheder for uddannelse. skolen. • Kaffe og diverse kager
Ådalsområdets skoledistrikt, som det ser ud i Først i april 1961 blev byggeriet sat i gang. Mi-
dag, var dengang tre selvstændige sogne-kom- nisteriet skulle inddrages i skolebyggeriet, da der Kiosken er åben og Syddjurs Dagcenterorkester
muner: Hvilsager-Lime, Søby-Skader-Halling og var givet tilsagn om tilskud fra staten, arbejdet med spiller i cafeen
Dagcentret og arrangerende grupper:
Mygind-Krogsbæk-Skørring. De tre sogneråd gik skolebyggeriet skulle ud i offentlig licitation, ja, Pensionistforeningen
sammen for at inde fælles fodslaw om at placere der var mange beslutninger, der skulle tages. Den Sangudvalget
en centralskole i området. Men hvor skulle den 5. august 1961 kunne man holde rejsegilde. Kulturudvalget
ligge? Det blev et kompromis mellem de tre kom- Busgruppen
Kiosken
muner, der hver især var mere end interesseret i at Samtidig med at beslutte, at skolen skulle bygges, Træværkstedet
få lagt skolen netop i deres kommune. Der var især blev det ligeledes besluttet at bygge lærerboliger i Røde Kors Rosenholm
en bitter strid mellem Skørring og Lime. Det var Lime, Termestrup, Skader, Søby og Skørring (in-
meget svært for Limeborgerne at forstå, at place- spektørbolig, viceinspektørbolig og pedelbolig). I
   1   2   3   4   5   6