Page 1 - Rosenholmeren_11-2017_web
P. 1

Rosenholmeren

                                                      Informationsavis
                                                      for pensionister og
                                                      efterlønsmodtagere
                                                      udkommer fire gange
                                                      årligt

                                                      Artikler og læsestof,
                                                      der ønskes optaget,
                                                      afleveres til redaktions-
                                                      udvalget senest
                                                      4. januar. 2018
                                                      Næste nummer
                                                      udkommer primo
                                                      Februar 2018


   30. årgang - Nr. 119 - November 2017                                                  Oplag: 2.500
   Min skoletid i Hornslet                                        Rejselærer i Island –


                                                      en spændende udfordring
   Et begyndende skole- og spejderliv i krigens skygge                          Indtryk af Island     Sprog, traditioner,


              Af Finn Helge                                               kultur og natur.
                                                                   Mit år på Island blev
                                                                   på mange måder helt
              Min skoletid i Hornslet                                          fantastisk.
              begyndte en af de første
              dage i april måned 1941.                                        Læs Lise Vogts
              Danmark var blevet besat                                         gode oplevelser
              af tyskerne, og jeg husker                                               se side 12
              ganske tydeligt den 9. april
              1940, da de tyske flyve­                          Med hele familien på arbejde
              maskiner kom brummen­    Hornslet centralskole indviet 1931
   de lavt hen over det danske forårslandskab, og i                           i Bhutan, Himalaya
   løbet af kort tid var hele landet besat.                                        Efter få år som nyuddannet
   Tyskerne kom naturligvis også både sejlende og                                    hortonom fra landbohøjskolen
   kørende, men det jeg husker, var de mange, mange                                    fik jeg arbejde ved FAO (FNs
   flyvemaskiner, som gjorde et voldsomt indtryk på                                    fødevare- og landbrugsorgani-
   mig. Jeg stod sammen med min far på gårdsplad-                                     sation). Jeg skulle arbejde 2 år i
   sen, og jeg havde forstået, at tyskerne just ikke var                                  Bhutan, det lille kongedømme i
   venner, men fjender, og velkomne var de ikke. Og                                    Himalaya, som junior Expert.
   jeg kunne i mit lille 6 årige hoved ikke forstå, hvor-                                 Læs Torben Huus­Bruuns
   for der ikke bare stod en kanon på hver gård, så                                    fortælling      se side 9
   man kunne skyde alle de flyvemaskiner ned. Min   Hornslet gamle skole på Rosenholmvej, foto 1914
   far tyssede på mig. Sådan må du ikke sige. Husk
   på, at vi har naboer, som er tyskvenlige. Det med at Carlsen mente, at hele klassen bestod af en flok  Danske BIL-nummer-
   være tyskvenlig gjorde et stort indtryk på mig. Jeg umusikalske brummere.
   forstod, at jeg for fremtiden skulle passe på, hvad Vi var nu også begyndt at få rigtige karakterer efter  plader gennem tiden
   jeg sagde, da det ellers kunne være farligt.    ug skalaen og den afslørede jo vores svage og stær-
   På landet mærkede vi i de første krigsår ikke meget ke sider. Jeg fik såmænd ganske pæne karakterer i               I løbet af 1903
   til krigen. Tyskerne havde besat kasernerne, og de de almindelige fag, men i ”orden med skriftlige ar-              skulle alle biler
   danske soldater blev indkvarteret rundt omkring på bejder” var det mildt sagt ikke særlig godt.                  i Danmark være
   blandt andet gårdene, og vi havde en tid 2 danske I 4. klasse fik vi en rigtig klasselærer, som skulle              forsynet med et
   soldater boende, Hartmann og Skive. De kørte beg- følge klassen resten at tiden i folkeskolen. Vi fik               bilnummer. Men
   ge to på hver sin Nimbus motorcykel med sidevogn, Johs. Christensen som klasselærer. En flink, rar og               bilejeren skulle selv
   og de var flinke til at give mig nogle ture på deres rund mand, som kun ville alle sine elever det ab- sørge for fremstillingen. Det var således også til-
   motorcykler. Særlig imponeret var jeg, når jeg sad i solut bedste. For de flittige elever en fremragende ladt at skrive det direkte på bilen.
   sidevognen, og de med et lille sving kunne løfte si- klasselærer, for de dovne ikke skrap nok. Og som Læs Lars Horup Vinthers fortælling om
   devognen op i luften, så de kørte på kun to hjul. 10 årig kan man ikke gennemskue, at det ikke var nummerpladens historie i Danmark     se side 6
   Mine første skoleår og krigens tid er nøje forbun- lærer Christensen, man snød, men sig selv. De fle-
   det. Jeg begyndte i første klasse hos fru Hald og ste havde et rigtigt godt forhold til lærer Christen-
   kom til at sidde ved siden af Knud Ogstrup. Og vi sen, og de stærke elever i klassen bakkede ham op,  ”Den hemmelige klub”
   sad ved siden af hinanden gennem næsten hele vo- når der var optræk til lidt uro. Lærer Christensen
   res skoletid. På Hornslet skole delte man dengang havde en såkaldt vissen højre arm, så han kunne                 Her er historien fra
   førsteklasserne op i to hold. Et hold hos fru Hald og kun bruge venstre arm. Og jeg kan ikke lade være              Jørgen Kroghs barn-
   et andet hos frk. Kjærholm. Fru Hald var en dygtig med at fortælle en enkelt episode. En af eleverne               dom og om hvor-
   lærerinde, venlig og bestemt og med et godt tag på havde fået en velfortjent irettesættelse, men i det              dan Dengse (Jørgen
   de små elever. Vi lærte meget hos fru Hald.    store frikvarter gik han hjem og hentede sin far.               Krogh) kunne være
   I 2. klasse samledes alle eleverne hos fru Hald og i Hansen overfusede og skældte lærer Christensen             en klods om benene
   3. klasse hos frk. Kjærholm, som ikke brugte sam- ud. Vi var nogle elever, som forsøgte at fortælle                på storebror og hans
   me undervisningsmetoder som fru Hald. Hun var Hansen, at han ikke kunne være bekendt at skælde                  kammerater i den
   såmænd flink nok til at rose, men havde alligevel lærer Christensen ud. Men Hansen var så ophid-                 hemmelige klub.
   en tendens til at få de evner, som ikke var så gode, set, at han i stedet for lovede os nogle øretæver og                  Se side 14
   til at fylde mere. F. eks. opdagede jeg aldrig hos langede ud efter en af os. Men det skulle værkfører
   fru Hald, at jeg ikke kunne synge, men det sørgede Hansen ikke have gjort. Vi ordnede sagen på vores
   frk. Kjærholm for, når vi på skift skulle synge solo. egen måde. Det var en begyndende forårsdag med  www.rosenholmeren.dk
   Nå, men jeg var ikke det eneste umusikalske geni i snesjap og ude i et hjørne af skolegården lå der en
   klassen. Vores senere sanglærer Søren Sloth                    Fortsættes side 4
   1   2   3   4   5   6