Page 1 - Rosenholmeren aug 2017
P. 1

Rosenholmeren

                                                      Informationsavis
                                                      for pensionister og
                                                      efterlønsmodtagere
                                                      udkommer fire gange
                                                      årligt

                                                      Artikler og læsestof,
                                                      der ønskes optaget,
                                                      afleveres til redaktions-
                                                      udvalget senest
                                                      5. okt. 2017
                                                      Næste nummer
                                                      udkommer primo
                                                      November 2017


   30. årgang - Nr. 118 - August 2017                                                   Oplag: 2.500
   Den smukkeste arbejdsplads                                      Den danske udvandring

                                                      til USA
   – det ku’ godt være min!                                       Glimt fra en familiekrønikes


                                                      slægtsforskning, samt til slut
                                                      i historien et par gode tips til
              Af Anni Kjeldasen      Ellen Dahls efterkommere har stadig tilknytning til selv at søge oplysninger,
                            Molslaboratoriet, idet de har et sommerhus med ca. hvis du har slægt, der er
              Molslaboratoriet lig-    2 ha liggende godt skjult inde mellem bakkerne.  udvandret.
              ger smukt midt i Nati-    Der er meget mere at fortælle om Molslaboratoriets
              onalpark Mols Bjerge     historie, og ønsker man at vide mere, kan man læse
                            mere på www.molslab.dk hvor Henning Petersen Læs Svend Erik Abildtrup historie på ... side 12
              – lige ved Femmøller, -   (tidligere leder på Molslaboratoriet) har skrevet en
              og her har jeg haft min   fin artikel om Molslaboratoriets historie.     Til fællesspisning og gode
              arbejdsplads i over 30
              år!             I dag er vores fokusområder mere formidling, na-          historier i Mygind
                            turpleje (rewilding) og kursusvirksomhed, men hå-
   Om Molslaboratoriet                bet og planen er bestemt at forskningen igen skal            forsamlingshus
   Molslaboratoriet, Nedre Strandkær tilhører     have en fremtrædende rolle på Molslaboratoriet.                     Læs flere af
   Naturhistorisk Museum i Aarhus           Kursusvirksomheden har plads til 49 overnatten-                 Mygind borgernes
                                             de gæster og vi                   historier og om
                                             har i omegnen                  en hyldest til byen.
                                             af 2500 over-
                                             natninger  om Læs historierne på………………………side 10
                                             året. Vi stiller
                                             rådighed, og så Der er Liv i Ådalen!
                                                    til
                                             rammerne
                                             kommer kunden Liv i Ådalen, er navnet på et fælles udviklingspro-
                                             med det faglige jekt for Ådalsområdet i Syddjurs kommune, der har
                                             indhold. Vi har til hensigt at samle, videreudvikle og bevare områ-
                                             gæster fra både det. Denne artikel er en fortælling om, hvordan pro-
                                             ind- og udland jektet opstod og siden har udviklet sig.
                                             - og fagområ- Læs om projektet………………………....side 6
                                             derne spænder
                                             vidt, - naturlig-
   Ejendommen udgør i dag 150 ha af Danmarks bed- vis mange naturfaglige, men også sundheds perso- Ih, hvor er det kommunalt

   ste natur! - i hvert fald Danmarks bedst beskrevne nale og videns-institutioner i det hele taget.  I det kommende indlæg, vil jeg prøve at redegøre
   natur, idet der har været forskning på stedet siden                          for den forskel, der er mellem det kommunale sy-
   1941!                       Alle biologistuderende på Aarhus universitet kom- stem og den private sektor, uden at jeg dog vil gøre
                            mer på feltkursus på Molslaboratoriet – og de mig til dommer. Det føler jeg mig ikke kompetent
             I 1941 overdrog fru Ellen glemmer det aldrig!                  til. Jeg vil prøve at give nogle eksempler og over-
             Dahl – som er søster til Ka- Ligeledes har vi mange gymnasier, seminarier, osv. ordnede linjer, og så må læserne selv drage deres
             ren Blixen – forskningsretten som kommer på eksternat hos os, - og det er vi gla- konklusioner.
             til det nye Naturhistorisk Mu- de for. Natur og biodiversitet må de meget gerne Læs Richard Volanders indlæg………….side 8
             seum i Aarhus som netop var lære noget om - hos os.
             led i Strandkærfredningen levet en massiv tilgang af besøgende på vore are- Rejsen til det ukendte
             blevet indviet. Det skete som I forbindelse med vores rewildingprojekt har vi op-
             som var en af de første områ- aler. Så vores naturvej-              – fra Ikast til Hornslet
             de-fredninger i Mols Bjerge. leder har travlt med at
             10 år senere i 1951 overdrog servicere de gæster der
             hun hele ejendommen med ønsker en guidet tur.                            Vi vil varmt anbefale andre at
   bygninger og 120 ha til museet.          Man må jo gerne gå tur                         vælge at bosætte sig i Horn-
   Ellen Dahl var meget naturinteresseret og også sær- selv, - stierne er der sta-                     slet.
   deles fremsynet i forhold til at få arealerne fredet, dig, og eftersom man nu
   - ellers havde der nok ligget et attraktivt sommer- kan gå overalt i den store                      Læs om en tilflytters gode
   husområde i dag. Og det er jo en fantastisk gave, hegning, bliver nye tram-                       oplevelser……side 5
   som vi der arbejder her, er yderst taknemlige og pestier synlige. Ja, vi op-
   ydmyge overfor. Vi arbejder for – så godt som det lever ligefrem, at hestene
   overhovedet er muligt - at Ellen Dahls ønsker for laver nye stier til publi-
   Molslaboratoriet går i opfyldelse.         kum.                         www.rosenholmeren.dk
                                Fortsættes side 4
   1   2   3   4   5   6