Page 1 - maj 2017_web (1)
P. 1

Rosenholmeren

                                                      Informationsavis
                                                      for pensionister og
                                                      efterlønsmodtagere
                                                      udkommer fire gange
                                                      årligt

                                                      Artikler og læsestof,
                                                      der ønskes optaget,
                                                      afleveres til redaktions-
                                                      udvalget senest
                                                      6. juli 2017

                                                      Næste nummer
                                                      udkommer primo
                                                      August 2017


   30. årgang - Nr. 117 - Maj 2017                                                     Oplag: 2.500
   Bryg dit eget øl                                           ”Mine interesser”


                                                      I et tilbageblik nedskrev Frederik Rasmussen i
                                                      en alder af kun 24 år nogle af de interesser, der
                                                      gennem   barndoms-
                                                      og   ungdomsårene
                                                      havde optaget ham.
                                                      Det skete midt under
              Af Henning Hansen                                besættelsen,  medens
                                                      han læste til agronom
              Ingredienser er tålmodig-                            ved Landbohøjskolen i
              hed og renlighed, og så                            København.               Læs side 12
              selvfølgelig malt, humle,
              gær og vand. Det er en                             Rygge I.L. i Norge har i 2018 været
              beskæftigelse som egner                             venskabsforening med Hornslet I.F. i
              sig såvel til kvinder som
              mænd.                                      70 år.

   Lidt historie
   Det følgende er en kort og slet ikke fyldestgørende
   gennemgang af nogle ting omkring ølbrygning.
   Øl har været kendt gennem det meste af menneskets
   historie. Som så mange andre daglige gøremål
   var det kvindernes ansvar at brygge. Først med
   industrialiseringen i midten af 1800-tallet ændrede
   dette sig.
   Årsagen var en række opfindelser (fx termomete-                            Når Ole Vith blader i scrapbogen dukker herlige
   ret), som gjorde det muligt at producere øl i store                          minder frem.            Læs om de 70 år side 5
   mængder. Desuden skete der en enorm vandring
   fra land til by. Dermed var grundlaget skabt for                           Børnedyrskue
   bryggerier, der solgte øl til bybefolkningen. Resten
   kender vi alle: Masser af lokale bryggerier opstod.
   I midten af sidste århundrede udkonkurrerede en-                           I år for 34.
   kelte store bryggerier de lokale bryggerier, og nog- Humle                      gang ved
   le få bryggerier sloges om verdensmarkedet (Carls- Humle er en vigtig bestanddel i ølbrygning. Det gi- Ådalshallen i
   berg, Tuborg, Heineken osv.). Øllet blev billigere, ver øllet bitterhed og en række andre smagsstoffer. Skørring.
   men smagte næsten ens uanset hvilket mærke, man Humle er en slyngplante som vokser meget hurtigt Et arrange-
   valgte. Det er fra dette tidspunkt interessen for at i vækstperioden (50-60 cm i døgnet). Man anven- ment der
   brygge sit eget øl stiger voldsomt. Det starter som der blomsten fra hunblomsten. Danmark ligger på kræver
   så meget andet i USA og spreder sig i slutningen af den nordlige grænse for dyrkning af humle, og der ildsjæle
   1900-tallet til resten af verden. Nye opfindelser til dyrkes ikke længere humle til bryggerierne her i Læs side 11
   hjemmebrygning og internettet er nogle af årsager- landet. I Europa dyrkes humle især i Tyskland og
   ne, men også muligheden for at lave øl, som passer Tjekkiet. I gamle dage havde de fleste bondegårde
   til den enkeltes smag, spiller en stor rolle. I 2013 humle til ølbrygning. Man kan have meget fornø-
   slog en undersøgelse fast, at der var ca. 1,2 millio- jelse af en enkelt eller to planter i sin have.  Sponsorbarn
   ner hjemmebryggere alene i USA.


   Malt
   Malt er korn (som regel byg) der er ristet på en
   speciel måde, så det kan bruges i ølbrygning.
   Processen er i korte træk: Kornet bredes tyndt ud
   på en stor plan flade. Derefter gøres det fugtigt
   og vendes jævnligt. Lige når kornet begynder at
   spire, opvarmes det (ristes) i store ovne. Alt efter
   hvor længe kornet opvarmes og ved hvilken grad,
   fås forskellige malttyper. Når man brygger består
   de fleste opskrifter af en grundmalt som ikke er
   så hårdt ristet og en eller flere andre malttyper.
   En stout kan godt have 4-5 forskellige malttyper i                          Familien foran huset
   opskriften.                                              Læs Karin Rud’s spændende historie om hendes
                                                      besøg hos sit sponsorbarn på Kap Verde øerne.
                            Humleplanter i min have        Fortsættes s. 4                   Læs side 7
   1   2   3   4   5   6