Page 1 - Rosenholmeren116
P. 1

Rosenholmeren

                                                        Informationsavis
                                                        for pensionister og
                                                        efterlønsmodtagere
                                                        udkommer fire gange
                                                        årligt

                                                        Artikler og læsestof,
                                                        der ønskes optaget,
                                                        afleveres til redaktions-
                                                        udvalget senest
                                                        6. april 2017
                                                        Næste nummer
                                                        udkommer medio
                                                        Maj 2017


    30. årgang - Nr. 116 - Februar 2017                                                   Oplag: 2.500

                                                       Risvangen Stadion

    Hornslet for 60 år siden Hjemsted for en af de helt store atletikklubber i
    - set over styret på en trehjuler                                   Århus i 50erne og 60erne.
                                                       Risvangen Stadion var som en magnet for alle, der
                                                       boede på Trøjborg og i Risvangen. Flere tusinde
                                                       kunne samles til fx Sankt Hans i 50´erne.
              Af Mogens Skovgaard      lingssted for de lidt ældre børn/unge, og da var det
                              ikke fluer, men muligvis amoriner, der svævede i
              I 1949 blev jeg – tilfældig- luften. Der var også en lidt mindre spand, som in-
              vis – født i Ringkjøbing, hvor deholdt madrester. Den blev tømt af Keld Larsen
              min far arbejdede på min bed- på Rosenholmsvej, som brugte det som foder til
              stefars nyetablerede møbelfa- sine grise. Hos Keld Larsen kunne man købe lidt
              brik. Den lille familie flyttede koks og juletræer inklusiv levering.
              dog hurtigt tilbage til Horn-  Der kom også en anden mand, Poul Lading, og Læs Otto Lunds fortælling om hans tilknytning til
              slet, hvor min bror kom til i tømte skraldespandene. Fra de voksnes snak kunne Risvangen stadion.           Læs side 5
              1953.             jeg forstå, at de omtalte ham som Poul L.rt. En dag
                              kom han ind i gården for at tømme skraldespande  Gravminder
    Da vi flyttede fra Ringkjøbing i 1950, var det til en og jeg hilste frisk på ham: ”Goddag Poul L.rt”. Han
    taglejlighed, eller nærmere et par sammenhængen-  spurgte mig blot ”Hvis dreng er du?” Jeg fornem-  Er det ”en skændsel at fjerne gamle
    de værelser, oven på Slagter Madsen på Tværvej mede straks, at der var vist noget, jeg burde have  gravminder” fra vore kirkegårde?
    (nu Kastanievej). Herefter videre til en kælderlej- holdt for mig selv, for revselsesrettens afskaffelse
    lighed, på Tingvej, hos Fru Møller. En lille trang lå mange år frem i tiden.
    toværelseslejlighed med toilet på gangen. Opvar-   Der var som sagt mange børn i ”Gården”, og her
    met med en lille kakkelovn, med en revne i, som opdagede jeg den første form for mobning. Der var
    vi kunne se ilden igennem. I ejendommen, kaldet en af drengene, lidt yngre end jeg selv, hvis ene
    ”Gården”, boede der 7-8 familier, så der var altid øjenlåg hang lidt, og det gav anledning til drillerier.  Læs Peter Astrup Madsens
    rigeligt med legekammerater i alle aldre. Over går- Det satte hans større brødre sig dog imod, da de           indlæg side 7
    den, i baghuset, boede endnu en familie og under kom hjem fra skole. Pædagogik eller ej, men det
    dem i stueplan, var der malerværksted og sidenhen hjalp omgående.                  Med DGI’s Verdenshold
    garage for en ældre forsikringsmand, der boede  Over gården, i baghuset, boede der som tidligere  Læs Jeppe Bachs beskrivelse af sine oplevelser
    øverst oppe i vores gård.             fortalt en familie. Manden var skovarbejder. En dag  med DGI’s Verdenshold i gymnastik.
                              havde han en hugorm med hjem fra skoven. Der gik
                              vild panik igennem hele ejendommen og de nærlig-
                              gende huse. Det var årets begivenhed og alle børn
                              blev lukket ind i deres lejligheder og ingen vovede
                              sig ud igen, før de forskellige fædre kom hjem fra
                              arbejde. Med bævende mund og tilbageholdt ånde-
                              dræt fik vi allernådigst lov at kigge ind i deres lille
                              sideskur, hvor denne drabelige slange befandt sig.
                              Ligesom med julen var forventningen langt den

                                                       Billedet her er fra et besøg på
    Tingvej 14 hvor vi boede i kælderen under det store                          den danske ambassade i USA.      Læs side 9
    pære espaliertræ.
                                                       Et historisk tilbageblik
     Gud nåde og trøste, hvis vi unger havde glemt en
    cykel eller andet legetøj på kørebanen til og fra ga-                         Læs om danske planterskoler og deres tilblivelse
    ragen, dette bekom ikke ”Hr. Assurandøren” vel,                            og udvikling gennem tiden.
    og slet ikke hans frue.                                        Læs Finn Helges fortælling
     Til højre, op ad en halvmur, stod alle gårdens
    skralde spande. Dengang firkantede og af metal
    med metallåg. Et rigtig yndet sted at sidde på en
    lun sommerdag, hvor lågene var varmet godt op af
    solen.
     Jeg har siden tit tænkt på, at der må have været
    mange fluer, men jeg kan ikke erindre noget om
    det. Disse skraldespande indgik i mange af vore
    lege i gården. Når man var kommet op på span-
    dene, var man fredet. Om aftenen var det også sam-               Fortsættes på side 4                    Læs side 12
   1   2   3   4   5   6