Page 1 - Rosenholmeren_november_2016
P. 1

Rosenholmeren

                                                          Informationsavis
                                                          for pensionister og
                                                          efterlønsmodtagere
                                                          udkommer fire gange
                                                          årligt

                                                          Artikler og læsestof,
                                                          der ønskes optaget,
                                                          afleveres til redaktions-
                                                          udvalget senest
                                                          5. januar 2017

                                                          Næste nummer
                                                          udkommer medio
                                                          februar 2017

29. årgang - Nr. 115 - November 2016	                                      					             Oplag: 2.500

Min politiske tid - borgmester tid                                         Nye roser

            Af Richard Volander       hørte med andre ord til de folkevalgte fodsoldater.    Kære læser!
            Jeg har fået en opfordring    Vores Venstre borgmester Merete Eske Pedersen       Når du modtager Rosenholmerens november num-
            fra redaktionen af Rosenhol-   døde pludselig i sin første periode som borgmester.    mer, opdager du sikkert, at avisen har fået et nyt
            meren til at fortælle om min   Hun var meget vellidt. Ved hendes død, var jeg på     ”hoved”.
            tid i politik og nedlukningen  nippet til helt at opgive politik. Så vidt jeg husker,   Siden avisen blev udsendt for første gang for 29 år
            af Rosenholm kommune ved     var Merete og jeg fra samme årgang, og min tanke      siden, har den ikke ændret udseende. Med hjælp
            årsskiftet 2006/07. Mit ind-   var at politik tilsyneladende var så hårdt og person-   af vores trofaste leverandør af gode artikler, Søren
læg skal gerne afspejle et remtræk til virkelig-     ligt krævende, at det indirekte tog livet af en. Ved    Hansen, Hvilsager, er der nu sket noget.
heden og det daglige liv i kommunen. Det er       valget midt i perioden af ny borgmester, afstod jeg    Søren er en meget dygtig tegner og han blev inspi-
borgernes kommune, hverken medarbejdernes        helt fra at stille op, selvom jeg efter Merete Eske    reret, da roserne på Højgården stod i fuldt flor.
eller de folkevalgtes kommune. Det er derfor       havde flest stemmer af de øvrige byrådsmedlem-
min opfattelse, at kommunen er borgernes tje-      mer for Venstre. Det blev Inger Nielsen fra Social-    Er du en heldig kartoffel?
ner og ikke dens herre.                 demokraterne, som byrådet valgte som ny borgme-                  Du er en heldig kartoffel, hvis
                             ster.                                       du til efternavn hedder - eller
                                                                      er i familie med Würtz, Frank,
Jeg vil prøve at give et indblik i mit politiske arbej-                                          Betzer, Breuner (Braüner),
de og specielt min tid som borgmester. Jeg vil for-                                            Dürr eller Maul m.fl.
tælle om stort og småt samt almindelig hakkelse fra                                            Hvorfor nu det? Læs side 12
den politiske rejsestald. Hvorfor bliver man politi-
ker, og hvad vil man opnå med sit politiske virke?                                 Sortemosegaard
Under alle omstændigheder skal man ikke være så
naiv at tro, at man får anerkendelse af borgerne for
det store arbejde og personlige omkostninger, som
arbejdet medfører eller tro, at man bliver et kendt
ansigt, som borgerne ser op til. Det er ingenlunde
tilfældet. Hvem kan i øvrigt nævne navnene på ret
mange af de 27 byrådsmedlemmer? Nej, vel.

Min start i politik                                                 Sortemosegaard var i mange år kendt for sin fine
Når jeg i sin tid gik ind i politik, skyldes det over-                               besætning af røde køer.
ordnet en stor samfundsinteresse, som jeg har haft                                 Der er tale om en traditionsrig slægtsgård, men i år
hele livet. Jeg var ikke før opstillingen i Venstre                                 har den fået ny ejer udefra.
medlem af noget parti. Årsagen var den, at jeg som
bankbestyrer ”handlede” med alle fra det politiske                                       Læs mere om gårdens historie side 10
spektrum, og derfor ikke ville signalere tilknytning
til et bestemt parti. Jeg har altid været borgerlig, og                               Pejlemærker
gav også, når Niels Høgh anmodede mig om det,
anonyme bidrag til Venstre, som jeg lokalt også al-
tid stemte på, siden vi flyttede til Hornslet i 1976.

Jeg fik ved mit første valg til byrådet et overra-    Samarbejde                         Læs Poul Bertelsens fortælling om pejlemærker
skende godt valg. Det skyldtes ikke, at jeg havde    Det absolut vigtigste i politik er samarbejdets      han har gjort brug af gennem livet.
skrevet læserbreve eller i øvrigt meldt ud i pressen   kunst. I Rosenholm havde vi et fortrinligt samar-     Læs side 8
om mine politiske tanker og ideer. Næh, jeg tror     bejde alle partier imellem. Jeg kan prøve at give     Læs nekrologen over Rosenholmerens gamle re-
det alene skyldtes min tidligere job som bankbe-     et eksempel fra min første byrådsperiode. Der var     daktør Bent Vestergaard.
styrer og arbejde som formand for det daværende     valgkamp med ca. et par hundrede borgere på Den
Idrætssamvirke. I øvrigt havde jeg også været aktiv   gl. Kro. Et af de øvrige partier fik et spørgsmål fra                        Læs side 3 og 6
i bestyrelsesarbejdet for Mørke Idrætsforening. Alt   salen vedr. skoleområdet. Vedkommende, der fik
i alt må jeg jo have opført mig ordentligt og nogen-   spørgsmålet, kunne ikke svare udførligt, og bad
lunde uangribeligt, siden så mange vælgere viste     mig, der havde siddet i børne- og kulturudvalget
så stor tillid ved at stemme på mig. Jeg var meget    med skolen som vigtigste område, svare på spørgs-
taknemmelig for opbakningen, som gav mig den       målet. ”Nej, sagde jeg. Det er valgkamp, så du må
nødvendige ballast til mit politiske arbejde.      selv svare.” Svaret var pivforkert, men jeg holdt
Jeg blev af de øvrige i Venstre valgt som gruppe-    selvfølgelig min mund. Hvad glæde havde jeg af at
formand uden at vide, hvad det betød og krævede.     nedgøre vedkommende ved at korrigere svaret. Jeg
Jeg var på mange måder i ”lære” som politiker. Jeg
                                               Fortsættes på side 4
   1   2   3   4   5   6