Page 11 - Rosenholmeren_aug16_W (2)
P. 11

August 2016	                       ROSENHOLMEREN	11

10 år som formand for                                              En glasklar løsning!
Ældre Sagen i Rosenholm
                                                        En glaTsikl laatrstløolsenpinåg!
              Af Poul Andersen       endte med at vi fandt en grovsmed, som er rigtig          Til at stole på                                                          ®
                             god til at lave mad og ham har vi endnu og er me-
              I Marts måned 2006 starte-  get glade for.                     Tlf. 86 3T9 6lf4. 1816/6137926545 4141
              de jeg som formand for det
              gamle Rosenholm område     Vi er 16 på holdet, da kokken kun vil have 2     JohJonhEn.ES.øSrøernesnesne,nS, kSokvosvvsvininggeett88,,
              af Ældre Sagen. På det tids- mand på hvert komfur og på Mørke skolekøkken,     PindsPtriunpds,t8r5u5p0, 8R5y5o0mRgyåormdgård
              punkt var der lige godt 800  som vi har fået stillet til rådighed, er der 8 komfu-
              medlemmer. Det var en stor  rer.                          vinduwewswp.ositleecrenintegr.@dk/pmoillloerfirma.dk
              mundfuld at gå i gang med,
              men jeg overtog en meget    Vi hygger os 8 gange om efteråret og 6 gange om      • Autoreparation
velfungerende bestyrelse. Vi var 9 medlemmer i      foråret. 2 gange om året inviterer vi vore koner til    • Reservedele
bestyrelsen.                                                     • Opretning
 Det hele startede med, at alle nye formænd blev    De gamle kokke i aktion på Mørke Skole           • Køb og salg af brugte biler
inviteret til et 2 dages kursus i København. Der må   at komme og spise med. Vi laver en 3 retters menu
jeg indrømme, fik vi godt nok noget med hjem at     og det har vi stort held med, konerne siger i hvert  Autohallen Hornslet ApS
arbejde videre på.                    fald ikke nej tak.
 Jeg vil her i starten gøre opmærksomt på at Ældre                                 Ravnhøjvej 15 - 8543 Hornslet
Sagen afholder nogle meget veltilrettelagte kurser.    Vi har også fået gang i varmtvandsgymnastik i            Tlf. 86 99 48 02
 Ja, det var en stor mundfuld at gå i gang med. Jeg   Auning. Vi har 3 hold, der er med. Der er samme
var stadig på arbejdsmarkedet, jeg havde hjemme-     instruktør på alle 3 hold.               Hornslet Kiropraktoren
kontor og lavede tilbud for det firma, jeg var ansat                                   v. Søren Schweigler
i igennem 37 år.                      Noget vi også har lagt stor vægt på er styrke-
Vi havde nogle dejlige ture med Ældre Sagen. Vi     træning. Det har vi haft i Hornslet Motionscenter          Tlf. 6021 6182
var bl.a. oppe og se de gamle brunkulslejer i Søby.   gennem mange år. Det er desværre slut nu, da mo-       Konsultation efter aftale
En dejlig tur med en fuld bus, hvor der også blev    tionscentret bygger nyt andet sted.            www.hornsletkiropraktoren.dk
sunget af højskolesangbogen.
 Et år til jul havde vi en skøn 2 dages tur til Lü-    Noget jeg gerne vil nævne er vores lørdagsbe-    Brød, is og kager
beck, hvor vi blandt andet besøgte et ølbryggeri.    søg på afdelingerne på Rosengården. Her hygger     lavet af lokale bagere
Det var festligt. Den gamle brygmester kunne nog-    og synger vi sammen med beboerne et par timer.
le skønne drikkeviser, som han lærte os, så bussen    Der bliver også tid til nogle gode og sjove histo-   Bagt med surdej og kærlighed til faget.
hjem genlød af mange sange og højt humør.        rier, især fra de ældre. Der er mange, der har meget  Hjemmelavede kogte creme, rørte masser og vores egen
 Selve Lübeck var rigtig julepyntet og der blev     lune og god fortællelyst. I dag er beboerne noget   hindbærmarmelade.
flittigt handlet i de mange boder.            svagere end før.
Vi har gennem årene haft mange gode foredrag og                                 Åbningstider:
underholdninger, både sammen med vores årsmø-       Sammen med vore 2 pensionistforeninger har vi    Hverdage 6.00 - 17.30 - helligdage 6.00 - 16.00.
der eller eftermiddage på Rosengården.          fået gang i et nyt spil (Især for os) Bowls.
 En af vores opgaver er helt bestemt at holde øje
med, at kommunen passer godt på de ældre, især
på centrene. Vi har desværre haft et eksempel med
Søhusparken. Men nu ser det ud til, at det går me-
get bedre, efter det er kommet på kommunale hæn-
der. Gud ske lov for det.

                                                        Løgten 8699 1160 ✽ Hornslet 8699 4042

                             Instruktion i spillet Bowls 2014

                              I Mørke på Lindegården sammen med Mørke       Solgt eller gratis*Få
                             Ådalen Pensionistforening og i Hornslet i den      –
Krolf ved Hornslet Hallen 2013              gamle gymnastiksal sammen med Hornslet Pensio-     eKniggrinadtisi bougtuikfkoerpnl,igetlleenrdreinsgal8g6sv9u9rd6e5r7in7g*) Gælder ikke udgifter til tilstandsrapport, el-tjek og energimærke
En anden ting som jeg vil nævne, er krolf som      nistforening. Jeg synes, det er pragtfuldt, at vi kan
vi har gang i. I Hornslet ved Hornslet hallen og i    finde ud af at arbejde sammen. Bowls er et inden-            Skal du også
Skørring ved Ådalshallen.                dørsspil, vi spiller i vinterhalvåret.                  have solgt?
For 4 år siden fik jeg, synes jeg, den geniale ide at
vi ”gamle” mænd skulle lære at lave mad. Vi var      Noget, der har glædet mig, er at vi har et pragt-
nogle stykker, som var kommet med i Gourmet       fuldt samarbejde med de ansatte på Rosengården
klubben her i Hornslet, men vi ville gerne lære at    og Lindegården, Tak for det.
lave god gammeldags dansk mad. Vores kok ville      Det er med stor taknemlighed, jeg stopper som for-
gerne hjælpe, men der var et ”lille” problem, det    mand. Jeg har haft nogle dejlige bestyrelsesmed-
var prisen. Kokken skulle have 230,00 kr. i timen.    lemmer at arbejde sammen med. Jeg vil indrømme,
Det havde vi ikke råd til, så gode råd var dyre. Det   jeg har brugt meget at uddelegere opgaver, jeg hå-
                             ber det er tilgivet.
                             Tak for 10 skønne år som
                             Formand for Ældre Sagen Rosenholm.
                             Poul Andersen
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16