Page 1 - Rosenholmeren_aug16_W (2)
P. 1

Rosenholmeren

                                                        Informationsavis
                                                        for pensionister og
                                                        efterlønsmodtagere
                                                        udkommer fire gange
                                                        årligt

                                                        Artikler og læsestof,
                                                        der ønskes optaget,
                                                        afleveres til redaktions-
                                                        udvalget senest
                                                        6. oktober 2016

                                                        Næste nummer
                                                        udkommer medio
                                                        november 2016

29. årgang - Nr. 114 - August 2016	                                      					           Oplag: 2.500

En feriedreng i 1940erne                                               Frederik Rasmussen

                                                           skrev i en stil, under sit op-
                                                           hold på Askov Højskole,
                                                           vinteren 1945/46, om liv og
                                                           levned på landet i ”gamle”
           Af Bent Jørgensen        nærområdet omkring nr. 61.                   dage.
                            Kreaturhandler Ibsen boede i nr. 57, politiet hav-
           Pensioneret sem.lektor og de til huse i nr. 59, min morfar og mormor i nr. 61
           mangeårig idrætsleder i IK og læge Bugge i nr. 63.                       Læs side 12

           Skovbakken Aarhus.        Overfor læge Bugge boede ølhandler Andersen,
           Jeg er blevet bedt om at og så holdt byen faktisk op, herefter var der marker,         ”Den 1.juli betød, at et
           skrive om mine oplevelser, som tilhørte en gård, som lå ca. 100 m. fremme.           blad blev vendt, for mig
           som feriedreng i Hornslet,                                   personligt og i Hvilsager
           i 1940erne. Det er jo nogle Min mormor og morfar.                        og Lime sogne”.
           år siden, så der vil sikkert Min mormor Cecilie stammede fra Emmertsen
           forekomme unøjagtigheder slægten i Tendrup, far Niels Emmertsen og mor             Læs Lars Nymarks korte be-
og erindringsforskydninger, som folk, der husker Ane Marie Jensen, og Cecilie havde 3 søskende:            skrivelse af hans 35 år som
bedre end mig, forhåbentlig vil retlede mig i.     Marie, Alma og Rasmus.                     sognepræst.
                            Min morfar stammede fra Bale med Marcus Las-          Læs side 9
Hornslet – Aarhus retur.                sen som far og mor Inge Marie Rasmussen.
Mine forældre, Anna og Martin Jørgensen, flyttede Marcus Lassen er familiens dannebrogsmand
fra Hornslet til Aarhus i 1934 og fik lejlighed på p.g.a. hans deltagelse ved Dybbøl 18.april 1864.
Trøjborg et dengang udpræget arbejderkvarter. Her Denne udmærkelse var ikke nok for sognerød-
voksede jeg op i en to værelses lejlighed på 2.sal. derne i Mørke, så han fik også en fortjenstmedalje
Folk arbejdede dengang 6 dage om ugen, altså også fra sognet på Dejrhøj 18.april 1889, 25 års dagen
lørdag, med kun 14 dages ferie. Skoleeleverne hav- for slaget på Dybbøl, men også dagen, hvor Peder
de 6 ugers ferie, så der var lange perioder i løbet Lassen, min morfar blev født. Så mens far Marcus
af sommerferien, hvor der var mulighed for, at jeg blev hædret på Dejrhøj, lå mor Inge Marie hjemme
kunne komme på ferie, medens mine forældre gik i barselsseng og fødte Peder. En ikke ukendt ar-
på arbejde.                      bejdsfordeling i familier.
Der var jeg så heldig, at mine forældre var kom- Min morfar var tømrer/snedker og havde udstil-
met fra Hornslet, hvorved jeg havde kort afstand til ling i villaen på Tingvej. De fleste år, jeg kom der,
min moders slægt i Hornslet/Tendrup.          udstillede han ligkister i vinduet, hvor der nu er ga-
 Turen til Hornslet foregik på cykel, asfalteret vej rage.                          Ulrik Rye, pensioneret skoleleder, nu
indtil Løgten kro, hvor vejen dengang gik over Se- Han stod meget tidligt op om morgenen, Når købmand i Den Gamle By
galt for at komme til Hornslet. Fra Løgten kro var kl. var 0500, havde han lavet morgenmad, fået sin Fra aktiv skoleleder til frivillig aktiv pensionist.
der kun grusvej, lidt træls på en et-gearet cykel. kaffe og var på vej til job eller ned på værkstedet, Læs side 6
Man kunne også tage rutebilen. Den hed hos som lå på Nyvej.
os Fausing- bilen, fordi bussens start og endemål    En sådan start på dagen krævede selvfølgelig et       10 år
var Fausing. Det måtte være en stor by et eller an-  hvil midt på dagen, så det var her, jeg lærte begrebet
det sted på Djursland, tænkte jeg dengang. Bus-    middagslur at kende. Mine forældre var lønarbej-
sens ejer var vognmand Friis. Dens stoppested, i    dere med arbejdstid fra 0700- 1600, uden mulighed
den nordlige del af Hornslet, var på Tingvej foran   for en lur midt på dagen, men den mulighed havde
mejeriet Elkjærslund med indgangen til Frandsens    Peder Lassen altså og med ham min mormor.           som formand for
købmandsforretning på den anden side af vejen.                                    Ældre Sagen.
                             Så når middagen var overstået, fik han ild i sin
 Grunden til, at jeg stod af der, var, at mit ene   pibe med det lange skaft, lagde sig på chaiselongen,      Poul Andersen takker alle
feriested i Hornslet var hos min mormor og morfar,   (en sofa med kun et armlæn), medens min mormor         der har givet en hånd med i
som boede på Tingvej 61. Så det var over jernba-    satte sig på en stol i køkkenet og småblundede.        arbejdet for et virksomt liv i
nen forbi Sumborgs manufaktur, købmand Sch-                                      Ældre Sagen.
midt, banken, apoteket, bageren og videre frem til    Jeg stod om morgenen ikke op, hverken sam-          Læs side 11
                            men med min morfar eller min mormor, så jeg
                            havde ikke behov for middagslur. Der herskede en
                            fantastisk stilhed i og omkring huset i denne mid-      Anker Jørgensen i streg
                                                          fra 1973
                            dagsstund, så jeg gik ind i den fine stue, her stod
                            bogreolen, som blandt andet indeholdt Grundtvigs       Anker Jørgensen havde sit
                            udgave af Saxo`s danmarkshistorie, 15 bind!! den       eget værelse, når han var på
                            mand, Grundtvig, har aldrig, hvad enten det drejer      visit i Hvilsager.
                            sig om sange/salmer eller her historie fattet sig i     Læs side 8
                            korthed, fantastisk menneske. SÃ¥ i disse stille mid-
                            dagstimer, hos min bedsteforældre i den fine stue,
                            tror jeg grundlaget for min historieinteresse blev
                            vakt.                          Seniorforeningen på ferietur til Algarve d. 20. maj.
Mejeriet Elkjærslund                                Fortsættes på side 4 Læs og se billeder side 15
   1   2   3   4   5   6