Page 1 - Rosenholmeren_aug15
P. 1

Rosenholmeren

                                                         Informationsavis
                                                         for pensionister og
                                                         efterlønsmodtagere
                                                         udkommer fire gange
                                                         årligt

                                                         Artikler og læsestof,
                                                         der ønskes optaget,
                                                         afleveres til redaktions-
                                                         udvalget senest
                                                         8. oktober 2015

                                                         Næste nummer
                                                         udkommer medio
                                                         November 2015

28. årgang - Nr. 110 - August 2015	          					                                         Oplag: 2.500

Folkeliv i Karlby                                                 Shakespeare i Østjylland

                                                         Afsløringen af Hamlets grav 1933

Af Peter Astrup Madsen

I forrige artikler her i ”Rosenholmeren” har jeg    Klokkestablen ved Krogsbæk Ødekirkegård. Klok-       Læs Michael Skovmands fortælling om Hamlets
givet en generel skildring af landskabet omkring    ken blev benyttet i fbm. Danmarks befrielsesdag i     Grav og forbindelsen til Shakespeare.
Karlby og udvikling i bebyggelsen. Med denne      1945, og siden ved kiming og friluftsgudstjenester.
og en efterfølgende artikel er det hensigten at    Ved friluftsgudstjenesten i år blev kirkegården                              Læs side 8
give fortællingen lidt mere kød og blod i form af   genindviet som Krogsbæk Skovkirkegård
beretninger om de organisationer og enkeltper-                                  Med udsigt fra Højgården
soner, der gennem tiden har præget udviklingen     Kirken
i Karlby-området. Jeg vil i denne artikel især     Rosenholm ejede kirken i Krogsbæk, og slottet op-     Læs om Søren Hansens karriere som sølvsmed og
fokusere på økonomiske sammenslutninger som      bevarer endnu to af de gamle kirkestole, der blev     senere som medlem af folketinget fra 1979 til 2001.
Brugsen og Bysmedjen, men vil indlede med en      brugt af baronen. Den nuværende alterkalk med
kort omtale af kirken og skolen.            Erik Rosenkrantz og hans 3 hustruers våbenskjold                             Læs side 12
Kilder                         er fra 1660’erne. Kirken blev som tidligere nævnt
Den bedste måde at søge oplysninger om lokal-     flyttet fra Krogsbæk til Karlby i 1901, og kvadre-     Vi bestemmer selv –
samfundet på er at kontakte de ældre - dem der har   fundamentet stammer ligeledes fra kirken i Krogs-     også ved livets afslutning
boet her i en menneskealder og har familie, der kan  bæk. Det gælder også selve kirkeklokken, omend
berette om fortiden. Det gjorde jeg ved at snakke   det var forbundet med visse forviklinger. Der var     Kate Runge fortæller os om patientens rettigheder,
med dem og i nogle tilfælde få optaget samtaler    nemlig i 1902 blevet støbt en ny klokke til Karlby     ifølge sundhedsloven, om vores selvbestemmelse i
på bånd. Dem jeg besøgte i 1979/81 er alle borte.   kirke, men da den var mindre, og med en svagere      forhold til hvordan og hvor meget vi vil behandles
Det drejer sig om Anders Peter Christiansen, Niels   lyd end klokken i Krogsbæk - oprindeligt skænket      i livets slutning.
Poulsen Nielsen og Jens Nørgaard, mfl. Senere har   af rosenkrantzerne i 1768 – blev de to klokker om-
jeg besøgt Jens Ravn, Søren Rasmussen, Frode      byttet. Det skete i 1923, trods modstand fra Fårup-                            Læs side 3
(Sjællænder) Jensen, Frederik Rasmussen og Søren    folkene. Kort tid efter revnede klokken i Mygind
Jens(måler) Christensen og suppleret med endnu     og her måtte man nu tage til takke med den klokke,     Når kunst bliver terapi
flere input fra nulevende beboere. Tak for hjælpen!  der oprindeligt blev leveret til Karlby, mens den
Andre kilder har været Søren Høghs optegnelser     revnede klokke kom til Krogsbæk. For nogle få år      Læs Monica Laursens artikel om Ovartaci museet.
om livet i Karlby. Dertil kommer, at jeg har haft   siden fik Mygind dog den gamle klokke tilbage -                             Læs side 10
adgang til gamle protokoller, men det er naturligvis
ikke alt, der skrives til referat. Byskriver og regn-                    Fortsættes på side 4
skabsfører var i mange år Johannes Nielsen, den
lokale maler.
Da mere personlige indslag i form af anekdoter
mv. helst skal ligge noget tilbage i tiden for ikke
at krænke nogen, vil der mest blive refereret til si-
tuationer noget før årtusindskiftet. Jeg har forsøgt
at være så neutral som muligt, men fejl og mangler
kan desværre ikke udelukkes, hverken i denne eller
i mine øvrige artikler.

Jens Ravn	 Niels Poulsen	 Frederik
	      Nielsen	Rasmussen
Foto: PAM
   1   2   3   4   5   6