Page 1 - Rosenholmeren_2014_08 aug
P. 1
Rosenholmeren

Informationsavis
for pensionister og
efterlønsmodtagere
udkommer ire gange
årligt

Næste nummer
udkommer medio
november 2014
Artikler og læsestof,
der ønskes optaget,
aleveres til redaktions-
udvalget senest
9. oktober 2014


27. årgang - Nr. 106 - August 2014 Oplag: 2.50075 års jubilæum
Hornslet Skydelaug

Læs side 12
Sten Nielsen byder velkommen. Den røde smed Læs side 4
Træmanden i det gamleelværk i Mørke


Af Jørgen Krogh Efter veloverstået læretid i Skørring, var Sten i pe-
rioder ansat som tømrersvend hos sin gamle me-
En af de første dage i maj, hvor solen stod højt på ster, når der var nok at lave i irmaet, men ellers var
himlen, havde Rosenholmeren aftalt et møde med han ansat hos forskellige tømrermestre i Hornslet.
Sten Nielsen, ejeren af det gamle elværk i Mørke. I 1962 købte han det gamle elværk i Mørke, og ind-
rettede værksted i elværkets maskinrum- et stort og
Da vi trådte ind i hans værksted, var vi ikke et øje- godt lokale.
blik i tvivl om, at her boede en meget kreativ og Indtil 1996 drev Sten Nielsen tømrerforretning i det Husker du vor skoletid
faglig dygtig håndværker. Sten stammer fra Hvils- forhenværende elværk. I en periode producerede Denne gang fra en større kommuneskole
ager, hvor han også afsluttede sin skolegang. Han han fyrretræsmøbler, som han solgte til forskellige Læs side 8
var ikke i tvivl om, at han skulle være håndværker. forretninger på Sjælland, bl.a. Ilva og Dalls vare-
I 1951 kom han i lære som tømrer og snedker i hus og lere mindre møbelforretninger.
Skørring hos tømrermester Vinther Jensen. Den-Da vi kom ind i Sten´ værksted var vi ved at tabe
gang var det almindeligt, at lærlingen boede hos både næse og mund- på væggene var der ophængt
lærermesteren, sådan var det også med Sten Niel- håndværktøj, som var samlet sammen over en pe-
sen. På et vist tidspunkt boede der 3 lærlinge hos riode på ca. 60 år, noget fundet andet købt. Bl.a.
Vinther Jensen. havde Sten været på Nordkap, og der fundet en
Foruden de tre lærlinge havde Vinther Jensen 6 barkspade, som han købte med hjem. På Bornholm
børn, så det var noget af en opgave at være husmor havde han fundet værktøj, som ikke var almindelig
i det hjem, hvor 11 munde skulle mættes hver dag. kendt i Jylland.
Først i 1950`erne var pengene små hos folk, som Alle redskaberne var mærket med deres oprinde-
Sten udtrykte det – derfor var det en stor opgave lige navn, en stor hjælp for beskueren.
Da lyset kom til Mørke for 100 år siden
for Vinther Jensen altid at have arbejde nok til sine På værkstedet stod et utal af maskiner- der var
ansatte. rundsav, båndsav, trædrejebænk, afretter, tykkel- Ideen til anlæggelse af eget elektricitetsværk for
En af Stens opgaver hvert år i november og decem - seshøvl, ja, jeg kan blive ved. Mørke by er egentlig udgået fra urmager Dahl,
ber var at sætte glas i staldvinduerne på gårdene i Mørke.
Ådalsområdet. Fortsættes side 3 Læs side 15
   1   2   3   4   5   6