Page 1 - Rosenholmeren._100
P. 1
Rosenholmeren

Informationsavis
for pensionister og
efterlønsmodtagere
udkommer ire gange
årligt

Næste nummer
udkommer medio
maj 2013
Artikler og læsestof,
der ønskes optaget,
aleveres til redaktions-
udvalget senest
10. april 2013


25. årgang - Nr. 100 - Februar 2013 Oplag: 2.500Rosenholmeren i et kvart århundrede

Oplysninger til de ældre borgere
En vigtig opgave for avisen har siden den første
udgivelse været at oplyse om arrangementer på Ro-
sengården og Lindegården i Mørke. Hertil har de
forskellige foreninger og udvalg med tilknytning
til de to centre været vigtige samarbejdspartnere
og er det fortsat hvad angår stof til henholdsvis de
faste sider ”Nyt fra Rosengården” og ”Nyt fra Lin-
degården”. Andre faste indslag, der har været i avi-
sen fra det første nummer, er ”Præstens Hjørne”,
hvortil de lokale sognepræster på skift har skrevet,
samt pensionistforeningerne i Mørke og Hornslet.

Senere er tilkommet ”Det litterære Hjørne”, hvortil
forskellige har bidraget med stof. I de senere år har
det været bibliotekar Annette Bek Olsen. ”Nyt fra
ældrerådet” og Ældre Sagen samt Dagcenterlede-
rens spalter har også i mange år været faste rubrik-
ker i avisen.


Fra begyndelsen var Hornslet Bogtrykkeri hjælp-
som med opsætning af annoncer og er det for så
vidt stadig, selv om mange annoncer nu til dags
fremsendes direkte til avisen som færdigt materi-
ale via e-mail. I øvrigt har trykkeriet i alle årene
været en trofast samarbejdspartner ved avisens
fremstilling – og er det fortsat.


En teknisk fremmarch
Af Bent Vestergaard. Det kan nok siges, at offset tryk og den digitale
fremmarch også har medvirket til en lettelse og
Der var en gang. Sådan begynder alle eventyr. Det at udgive avisen. Det var medlemmer af et nedsat mere professionel fremstilling af avisen. I de første
er just ikke et eventyr, men en kendsgerning at Ro- redaktionsudvalg og et bladudvalg, som påtog sig mange år blev artikler og andet læsestof skrevet på
senholmeren i år kan markere sit 25-års jubilæum. opgaven med at skrive eller modtage stof til avisen. skrivemaskine. Tre kvindelige medarbejdere, Gud-
run Sørensen, Ruth Nielsen og Else Hastrup, skrev
I alle disse år er det en lok frivillige, der uden ve- Det første redaktionsudvalg havde Arne Thul- stoffet på smalle ark papir, der i bredden svarede
derlag har sørget for, at avisen er kommet på gaden. strup, Hornslet, som ansvarshavende redaktør. I til spalteformatet. Dette skrivearbejde blev udført
Mange af dem, der har medvirket hertil, har ikke udvalget var desuden Oda Kjærgaard, Mørke, samt hjemme i privatboligen og medbragt, når avisens
haft en speciel faglig uddannelse som baggrund for Tage Jensen og Vagn Svendsen, begge Hornslet. sider skulle ombrydes på Rosengården. En af disse
at gå ind i et arbejde med at udgive en avis. Allige- kvinder medbragte en skrivemaskine, når avisens
vel er det gennem årene lykkedes at få udgivet ire Bladudvalget ik som medlemmer Ove Bjerrega- sider skulle ombrydes, da der under dette arbejde
årlige numre, således at denne avis er nummer 100 ard, Tendrup, Aage Jensen, Bodil Billeschou, Aage kunne forekomme nødvendige rettelser som skulle
i rækken. Hansen, Laust Greve, Ib Klein, Ellen Margrethe foretages i sidste øjeblik. Arkene med det maskin-
Sørensen, alle Hornslet. Tillige Valborg Guldmann, skrevne stof blev påklæbet store ark, der i størrelse
Det første eksemplar af Rosenholmeren udkom i Eskerod, samt Margrethe Jakobsen og Kirstine Jør- svarede til en avisside, og herefter blev disse op-
maj 1988 efter, at der havde været arbejdet med gensen, begge Mørke. klæbede sider aleveret til bogtrykkeriet, hvor de
ideen siden efteråret 1987. Det var vel nok Inger færdigmonterede sider blev fotograferet over på
Aaby, centerleder på Rosengården, der holdt ked- Ideen var dengang som nu at bringe læsestof for plader for offset-tryk.
len i kog, indtil der var samlet et antal personer, pensionister og efterlønsmodtagere i Rosenholm
som kunne medvirke ved udgivelsen – selvfølgelig Kommune. Et område som siden er fastholdt ef- Denne ”gammeldags” metode blev benyttet indtil
alle på frivillig basis. Og det var da også Rosen- ter, at Syddjurs Kommune blev dannet. Som nu et medlem af bladudvalget, Frode Johansen, an-
gården, der stillede lokaler til rådighed for arbejdet opfordrede redaktionen også dengang læserne til skaffede sig en computer, som han begyndte at
med avisen. Og det gør Rosengården endnu. at bidrage med læsestof. Denne opfordring har just skrive noget af stoffet med. De leste af bladud-
ikke fået mange til at skrive til avisen, men dog har valgets medlemmer var ikke lige straks med på at
Inger Aaby, der ellers havde holdt ideen varm i no- nogle – de leste efter henvendelse fra bladudvalget
gen tid, blev ikke direkte involveret i arbejdet med medlemmer – af og til bidraget med læsestof. Fortsættes side 3
   1   2   3   4   5   6